Bạn đang ở đây: Trang chủ -> Sản phẩm -> máy may khâu chuỗi ->

  • máy may khâu chuỗi - CTEC DM
Mô Hình: CTEC DM
máy may khâu chuỗi
CTEC 300W/300U xích Máy may công nghiệp; CT300UB5 băng cạnh May Trưởng cho nệm và tất cả các loại của các bộ phận chung cho may, dệt may, cắt và tất cả các máy may mặc khác
Yêu cầu Bây giờ +Yêu cầu Bây giờ -